Aansprakelijkheid bij long- en luchtwegaandoeningen

Long- en luchtwegaandoeningen kunnen ontstaan doordat een persoon tijdens het werk te veel is blootgesteld aan bepaalde stoffen. Asbest is hier een heel bekend voorbeeld van. Wanneer iemand een long- of luchtwegaandoening ontwikkelt door blootstelling aan deze stoffen tijdens het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden, dan kan er worden gesproken van een beroepsziekte waarbij de werkgever in bepaalde gevallen aansprakelijk kan worden gesteld.

Vermoedt u dat uw aandoening een gevolg is van uw werkzaamheden?

Wanneer u vastgesteld heeft gekregen dat u een long- en / of luchtwegaandoening heeft en u vermoedt dat dit komt door blootstelling aan stoffen op het werk, dan is het nodig om hier zoveel mogelijk bewijs van te verzamelen. Het kan zijn dat de aandoening is ontstaan door de werkzaamheden die u nu uitvoert, maar het kan uiteraard ook zijn dat u de betreffende functie jaren geleden heeft bekleed. Hierdoor kan het lastig zijn om bewijzen te verzamelen, maar dit is wel nodig om een werkgever aansprakelijk te stellen. Mensen die met asbest hebben gewerkt krijgen vaak pas na tientallen jaren te maken met de gevolgen en moeten dan bewijzen verzamelen van tientallen jaren geleden. Dit is niet altijd eenvoudig. Als u nu werkt met stoffen waarvan u niet weet wat de gevolgen op de lange termijn zijn, dan is het aan te raden hier nu al een rapport van te maken voor het geval u het later nodig heeft.

Wat voor bewijsstukken zijn nodig?

U kunt de meest uiteenlopende bewijsstukken verzamelen, zoals onder meer loonstrookjes, jaaropgaven, verklaringen van (oud-)collega’s, arbeidscontracten, functiebeschrijvingen en een omschrijving van de manier waarop u met de betreffende stoffen in aanraking bent gekomen. U moet altijd kunnen aantonen dat u met gevaarlijke stoffen heeft gewerkt om een werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor de eventuele gevolgen hiervan. Uiteraard is het aan de werkgever om bewijzen aan te leveren dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de risico’s weg te nemen.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Een werknemer die jarenlang met asbest heeft gewerkt voor zijn werkgever heeft te horen gekregen dat hij een mesothelioom heeft. Dit is een vorm van kanker die kan ontstaan als gevolg van het inademen van asbeststof. De werknemer besluit om de werkgever aansprakelijk te stellen. De werkgever heeft niet de nodige maatregelen genomen en heeft zich daarom niet gehouden aan de zorgplicht voor werkveiligheid. De rechter bepaalt dat de werkgever de nodige maatregelen had moeten nemen om de werknemers, waaronder deze werknemer, te beschermen tegen de risico’s. Hierop besluit de rechter dat de werkgever inderdaad aansprakelijk is.

De werkgever kan ook gedeeltelijk aansprakelijk worden gesteld

Het komt ook voor dat een werkgever niet volledig aansprakelijk kan worden gesteld, maar wel gedeeltelijk. In dit geval zal een werknemer ook geen volledige schadevergoeding ontvangen. Een werknemer heeft bij een werkgever jarenlang asbeststof ingeademd en krijgt te horen dat hij longkanker heeft. De werknemer wil de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. De rechter bekijkt de situatie en kan vaststellen dat de werkgever niet alle mogelijke maatregelen heeft genomen om de risico’s weg te nemen. Met het oog hierop is de werkgever dus aansprakelijk. De werknemer is echter al jarenlang een kettingroker en ook deze gewoonte kan longkanker veroorzaken. Het is niet vast te stellen wat nu de werkelijke factor is geweest die ervoor heeft gezorgd dat er longkanker is ontstaan. De rechter zal onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijke partij om een berekening te laten maken van de risico’s. Wanneer hieruit blijkt dat het ook zeer aannemelijk is dan de longkanker door het roken is ontstaan, dan is het mogelijk dat de werkgever slechts deels aansprakelijk kan worden gesteld door de werknemer.