Krijg ik een getuigschrift van mijn werkgever bij einde dienstverband?

Het gebeurt lang niet altijd dat u een getuigschrift van uw werkgever meekrijgt wanneer het dienstverband wordt beëindigd. Toch is het zo dat het de werkgever wel verplicht is gesteld om u een getuigschrift mee te geven. Het kan ook zijn dat u het getuigschrift later, binnen een redelijke termijn, per post krijgt toegestuurd. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet, dan stelt de wet het de werkgever verplicht om een getuigschrift op te stellen voor de werknemer die vertrekt. Wanneer de werkgever dit niet doet, dan is deze schadeplichtig.

Wat staat er in het getuigschrift?

Een getuigschrift kan heel kort en bondig zijn, maar het komt ook zeker voor dat een werkgever ervoor kiest om het getuigschrift uitgebreid te maken. Hierbij is het wel belangrijk dat een aantal zaken er altijd in vermeld staan. Zo moet de begindatum en de einddatum van het betreffende dienstverband worden vermeld, moet de arbeidsduur worden vermeld en moet worden vermeld wat de aard van uw werkzaamheden binnen de onderneming was. Dan zijn er nog enkele zaken die kunnen worden vermeld, maar uitsluitend wanneer u dit als ex-werknemer verzoekt. Op uw verzoek kan er worden vermeld op welke manier u aan de verplichtingen heeft voldaan, op welke manier de arbeidsovereenkomst is beëindigd en wat de reden van opzegging is. Wanneer u deze zaken niet in het getuigschrift vermeld wilt hebben, dan mag de werkgever dit ook niet vermelden.

Een getuigschrift met onjuiste informatie

Het komt uiteraard voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd om een zeer vervelende reden. Hierdoor kan de werkgever worden verleid om de informatie in het getuigschrift wat negatiever te laten overkomen dan werkelijk het geval is. Wanneer de werkgever onjuiste informatie in uw getuigschrift vermeldt, dan is de werkgever aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan. Ook is het zo dat de werkgever voor de schade aansprakelijk kan worden gesteld wanneer deze in het getuigschrift onnodige informatie opneemt, ongeacht of deze informatie kloppend is. Onnodige informatie is informatie die wordt gedeeld zonder dat hier aanleiding toe is, wetende dat deze informatie een vervelende invloed kan hebben op de vertrekkende werknemer. In alle gevallen is het zo dat een voormalig werkgever aansprakelijk is voor eventuele schade wanneer deze onzorgvuldig te werk is gegaan bij het opstellen van het getuigschrift.

Wat is een positief geredigeerd getuigschrift?

Een positief geredigeerd getuigschrift is een getuigschrift dat wat uitgebreider is dan een standaard getuigschrift. Het is zo dat een getuigschrift volgens de wet slechts enkele zaken hoeft te vermelden. Er hoeft niet in te worden vermeld of de werknemer en positieve indruk achterlaat op de onderneming, bijvoorbeeld. Hierdoor is een basis getuigschrift feitelijk onbruikbaar en waardeloos voor de ex-werknemer. Werknemer en werkgever kunnen overeenkomen dat er aan het einde van het dienstverband een positief geredigeerd getuigschrift opgesteld zal worden, waar de werknemer voor een toekomstige baan wel echt iets aan heeft. In de meeste gevallen wordt een positief geredigeerd getuigschrift opgesteld wanneer het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Het opstellen van een positief geredigeerd getuigschrift kan een werkgever niet verplicht worden gesteld, tenzij in het arbeidscontract wordt vermeld dat de werknemer aan het einde van het dienstverband een positief geredigeerd getuigschrift ontvangt. In dit geval is het namelijk in het contract vastgelegd.