De verdeling van strafbare feiten: overtredingen en misdrijven

Strafbare feiten kunnen op de eerste plaats worden verdeeld in twee categorieën, namelijk overtredingen en misdrijven. Milde strafbare feiten worden in de meeste gevallen door de politierechter of de kantonrechter behandeld en worden gezien als overtredingen. Ernstigere strafbare feiten worden gezien als misdrijven. Of een bepaald strafbaar feit gezien moet worden als overtreding of als misdrijf staat in de wet vastgelegd. Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie hoofdstukken. De algemene bepalingen worden weergegeven in het eerste hoofdstuk, gevolgd door de vermelding van misdrijven in het tweede hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk bevat een vermelding van alle overtredingen.

Welke misdrijven worden er in het Wetboek van Strafrecht vermeld?

Het hoofdstuk over misdrijven heeft een indeling waarbij de volgende zaken aanbod komen in de aanwezige categorieën:

 • Afbreking van zwangerschap
 • Afpersing en afdreiging
 • Ambtsmisdrijven
 • Bedrog
 • Begunstiging
 • Belediging
 • Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden
 • Diefstal en stroperij
 • Meineed
 • Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatrechten
 • Misdrijven tegen de burgerlijke staat
 • Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid
 • Misdrijven tegen de openbare orde
 • Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
 • Misdrijven tegen de veiligheid van de staat
 • Misdrijven tegen de zeden
 • Misdrijven tegen het leven gericht
 • Misdrijven tegen het openbaar gezag
 • Misdrijven tegen hoofden van bevriende staten en andere internationaal beschermde personen
 • Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht
 • Mishandeling
 • Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven
 • Schending van geheimen
 • Tweegevecht
 • Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken
 • Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten
 • Valsheid in zegels en merken
 • Verduistering
 • Verlating van hulpbehoevenden
 • Vernieling of beschadiging
 • Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld
 • Witwassen

Welke overtredingen worden er in het Wetboek van Strafrecht vermeld?

Het hoofdstuk over overtredingen heeft een indeling waarbij de volgende zaken aanbod komen in de aanwezige categorieën:

 • Ambtsovertredingen
 • De overtredingen zijn in het wetboek van strafrecht ingedeeld in categorieën:
 • Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen
 • Overtredingen betreffende de burgerlijke staat
 • Overtredingen betreffende de openbare orde
 • Overtredingen betreffende de veldpolitie
 • Overtredingen betreffende de zeden
 • Overtredingen betreffende het openbaar gezag
 • Overtredingen betreffende hulpbehoevenden
 • Scheepvaartovertredingen

Het aanhouden van de strafrichtlijnen

De strafzaak van een verdachte kan door diverse strafrechters worden behandeld. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de ene rechter een hogere of lagere straf oplegt dan de ander. Om te voorkomen dat daders van gelijke zaken op verschillende manieren worden gestraft zijn er strafrichtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen valt te lezen met welke straf men rekening moet houden wanneer er een strafbaar feit is gepleegd. Het gaat enkel om een indicatie van de straf. Wanneer de strafrichtlijn aangeeft dat 2 jaar een gepaste straf is, dan heeft de rechter het recht om 4 jaar of 1 jaar op te leggen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de strafrichtlijnen.

Welke strafbare feiten komen in Nederland het meest voor?

In Nederland komen bepaalde strafbare feiten vaker voor dan andere strafbare feiten, ongeacht of het gaat om een overtreding of een misdrijf. In Nederland hebben we het meest te maken met openlijke geweldpleging, mishandeling, verkrachting, meineed en diefstal.