De verschillende soorten lijfrenten die aftrekbaar zijn

Wanneer u een lijfrenteverzekering gaat afsluiten, dan is het in de meeste gevallen niet al duidelijk hoeveel u uiteindelijk aan lijfrente ontvangt. De hoogte van de periodieke uitkering wordt in de meeste gevallen pas vastgesteld wanneer duidelijk is hoeveel kapitaal er uiteindelijk is opgebouwd. Wanneer u de premiebedragen of de koopsom van uw lijfrenteverzekering fiscaal wilt kunnen aftrekken, dan is het nodig om een keuze te maken uit drie verschillende soorten lijfrenten, namelijk de oudedagslijfrente, de tijdelijke oudedagslijfrente en de nabestaandenlijfrente.

Hoe werkt de oudedagslijfrente?

Wanneer u kiest voor deze vorm van lijfrente, dan ontvangt u de periodieke uitkeringen vanaf de datum die u zelf aangeeft tot aan de dag van uw overlijden. Dit is dus een vorm waarbij u levenslang recht heeft op periodieke uitkeringen vanaf het moment dat u deze in laat gaan. U mag maximaal 70 jaar oud zijn om deze vorm van lijfrente in te kunnen laten gaan. U krijgt de lijfrente zelf uitgekeerd en er bestaat geen maximale hoogte van de termijnen van de lijfrente.

Hoe werkt de tijdelijke oudedagslijfrente?

Deze vorm van lijfrente mag u pas laten ingaan vanaf de leeftijd van 65 jaar en uiterlijk op de leeftijd van 70 jaar. De einddatum mag zelf gekozen worden, maar de periodieke uitkeringen moeten minimaal vijf jaren actief zijn. Daarnaast is er een maximaal bedrag gekoppeld aan de periodieke uitkering. Per uitkering mag het bedrag niet hoger zijn dan € 20.097,-. Deze periodieke uitkering wordt aan u zelf overgemaakt.

Hoe werkt de nabestaandenlijfrente?

De nabestaandenlijfrente is een uitkering die niet aan u wordt overgemaakt, maar aan uw nabestaanden. De lijfrente gaat daarmee van start op het moment dat u komt te overlijden of op het moment dat uw partner komt te overlijden. Het is wel mogelijk om de uitkering vast te laten houden totdat de ontvangende partij zelf de ANW-uitkeringsleeftijd heeft bereikt. Er moet worden voldaan aan een minimum van 1% sterftekans. Daarnaast is het zo dat de looptijd vrij te bepalen is wanneer de nabestaanden die u heeft aangewezen geen directe familieleden zijn. Uw partner is geen direct familielid. Gaat het om nabestaanden die wel directe familieleden zijn? Dan kan er worden gekozen voor het stopzetten van de uitkeringen wanneer de betreffende nabestaande de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt of wanneer deze komt te overlijden. Dit laatste geldt wanneer de leeftijd van 30 jaar al is gepasseerd. Bij deze vorm is er geen maximale hoogte van de periodieke uitkering vastgesteld.