Wat is een aanstellingskeuring?

Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek. Een werkgever kan u verzoeken om een aanstellingskeuring te doorlopen voordat u al dan niet voor een bepaalde functie wordt aangenomen. Het is belangrijk om te weten dat een werkgever niet zomaar een aanstellingskeuring mag inzetten. Hier moet een duidelijke reden voor zijn. Dit wil zeggen dat het voor de betreffende functie noodzakelijk moet zijn om aan eisen te voldoen op medisch gebied. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om medisch in uitstekende conditie te zijn wanneer u de functie van piloot wilt gaan bekleden. De keuring mag niet worden gebruikt voor de functie van leerkracht wiskunde, bijvoorbeeld, en deze mag ook niet worden ingezet om de gezondheid in het algemeen te testen.

De wettelijke voorwaarden

Er zijn zaken vastgelegd bij de wet wanneer het gaat om de aanstellingskeuring. Zo is er het Besluit Aanstellingskeuringen en de Wet op Medische Keuringen, ook wel het WMK. Deze stellen beide hoge eisen en strenge voorwaarden aan de keuringsprocedure. Het is zo dat u als sollicitant een aanstellingskeuring mag weigeren wanneer deze aanstellingskeuring niet aan deze wettelijke voorwaarden voldoet. In dit geval kunt u uw klacht bekend maken bij de CKA, ook wel de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Welke voorwaarden worden er gesteld?

Er worden diverse wettelijke voorwaarden gesteld. Zo is er besloten dat het verplicht is om tijdens de sollicitatieprocedure te vermelden dat een aanstellingskeuring hier onderdeel van uitmaakt en de werkgever is verplicht om schriftelijk advies voor deze keuring te vragen bij de arbodienst waar het bedrijf bij aangesloten is. Een werkgever moet u voorafgaande aan de aanstellingskeuring voorzien van alle nodige informatie over het medisch onderzoek, zoals ook het doel ervan, en al uw eventuele vragen dienen te worden beantwoord. De specialist die de aanstellingskeuring uitvoert mag u uitsluitend vragen stellen die daadwerkelijk van belang zijn voor de functie, om te bepalen of u medisch geschikt bent om de functie naar behoren uit te voeren. Tijdens de keuring mag niet worden gevraagd naar ziekten die niet behandelbaar zijn, naar HIV, naar erfelijke aanleg of naar zwangerschap.

Heeft u ook plichten?

Jazeker, in de wet is ook vastgelegd dat u aan bepaalde zaken dient te voldoen. Het is u verplicht gesteld om de vragen van de aanstellingskeuring eerlijk te beantwoorden. Dit geldt uiteraard wanneer het gaat om vragen die wel gesteld mogen worden. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat de partij die het onderzoek verricht zich goed aan de regels houdt. Wanneer u de vragen niet naar waarheid beantwoordt, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan uw loon worden ingehouden en kunt u worden ontslagen.

De keuringsuitslag niet delen met de werkgever

Wanneer de uitslag bekend is, dan krijgt u zelf eerst de resultaten van de aanstellingskeuring te zien. Wanneer de uitslag aangeeft dat u medisch niet geschikt bent om de functie naar behoren uit te voeren, dan heeft u het recht om te weigeren dat de uitslag wordt doorgestuurd naar de werkgever waarvoor de aanstellingskeuring werd uitgevoerd. Uiteraard zal dit in de meeste gevallen betekenen dat de werkgever u de baan niet zal geven. Hier heeft deze dan ook het recht toe.

Klachtenbehandeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de aanstellingskeuring is uitgevoerd of dat u van mening bent dat er niet volledig is voldaan aan de wettelijke voorwaarden die hieraan worden gesteld. In dit geval kunt u uiteraard een klacht indienen. Dit kunt u doen bij de CKA (Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuring), maar dit kunt u ook doen bij de arbodienst die de aanstellingskeuring tot uitvoering heeft gebracht.