Wat gebeurt er als de Wet Bibob wordt toegepast?

De Wet Bibob is er om te voorkomen dat vergunningen die door de overheid worden verstrekt worden gebruikt voor criminele doeleinden. Wanneer u een vergunning wilt aanvragen, bijvoorbeeld bij de gemeente, dan kan de Wet Bibob worden toegepast. Dit betekent dat u verplicht bent om inzicht te geven in diverse zaken, zoals de herkomst van uw vermogen, het personeelsbeleid en de eigendomsverhoudingen van uw onderneming en de complete financiële administratie.

Welke informatie moet ik aangeven bij de vergunningsaanvraag?

U dient een formulier in te vullen om een bepaalde vergunning aan te vragen. Op dit formulier moet u de meest uiteenlopende informatie invullen. De vragen die u dient te beantwoorden worden ook wel Bibob-vragen genoemd. Met de volgende punten moet u rekening houden:

 • NAW-gegevens van de aanvrager en, indien van toepassing, van de persoon die het formulier invult namens de aanvrager.
 • Het BSN, ook wel Burgerservicenummer, van de aanvrager en, indien van toepassing, van de persoon die het formulier invult namens de aanvrager.
 • Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.
 • De rechtsvorm van de aanvrager.
 • De handelsnaam waar gebruik van wordt gemaakt door de aanvrager, indien van toepassing.
 • De rechtspersonen of natuurlijke personen die direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan de aanvrager, die direct of indirect zeggenschap hebben (gehad) over de aanvrager of die direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan de aanvrager.
 • Informatie met betrekking tot de financieringswijze.

De overheid moet beslissen

De overheid zal uiteindelijk een beslissing moeten nemen. De overheid mag een vergunning weigeren wanneer er uit de informatie van de aanvraag de conclusie kan worden getrokken dat er een (groot) risico bestaat dat de vergunning voor criminele doeleinden zal worden gebruikt. De overheid mag een vergunning niet zomaar weigeren. Deze zal dan ook met een goede motivatie moeten aangeven waarom een vergunning wordt geweigerd. Het kan ook zijn dat de overheid uit het formulier niet alle informatie kan krijgen die wel nodig is om een goede beslissing te kunnen maken. In dit geval zal het dossier naar Bureau Bibob worden doorgestuurd voor nader onderzoek.

Wat gebeurt er bij Bureau Bibob?

Als uw dossier moet worden doorgestuurd naar Bureau Bibob voor nader onderzoek, dan is de overheid verplicht om dit aan u mede te delen. Dit wordt ook wel de notificatieplicht genoemd. Bureau Bibob zal het verdere onderzoek voeren. Op basis van dit onderzoek zal Bureau Bibob een advies aan de betreffende overheidsinstantie uitbrengen. Bureau Bibob heeft veel verschillende activiteiten aan te spreken om een onderzoek goed uit te voeren. Zij kunnen onder meer persoonsgegevens uit openbare registers verzamelen en navraag doen bij buitenlandse autoriteiten naar de aanwezigheid van strafrechtelijke gegevens. Daarnaast kunnen zij informatie opvragen bij de volgende instanties:

 • Belastingdienst FIOD-ECD
 • Centrale Justitiële Documentatie
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
 • Openbaar Ministerie
 • Registratiesysteem Vennoot
 • Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Vanzelfsprekend kan Bureau Bibob u als aanvrager ook contacteren om u om verdere informatie te vragen. U kunt dan aanvullende informatie verschaffen wanneer dit nodig is. Wanneer alle informatie is verzameld, dan kan Bureau Bibob de overheidsinstantie adviseren over het wel of niet verstrekken van de aangevraagde vergunning.

Hoe wordt dit advies uitgebracht?

Het Bibob-advies vertelt de overheid niet direct of er wel of geen vergunning moet worden uitgegeven, maar heeft de overheid een compleet beeld van de feiten en omstandigheden die bij het betreffende onderzoek naar boven zijn gekomen. Ook wordt hierbij vermeld welke bronnen zijn aangesproken om de betreffende informatie te verkrijgen. Er wordt een adviesrapport uitgegeven aan de overheid en op basis van dit adviesrapport is het aan de overheidsinstantie zelf om te beoordelen in hoeverre de kans aanwezig is dat de gevraagde vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden.

Drie mogelijke uitkomsten van een Bibob-advies

In principe zijn er drie mogelijkheden als het gaat om het Bibob-advies. De conclusie kan zijn er dat geen gevaar bestaat dat er misbruik zal worden gemaakt van de vergunning voor criminele doeleinden, maar de conclusie kan ook zijn dat er in mindere mate gevaar is of in ernstige mate gevaar is dat de vergunning hiervoor zal worden misbruikt. De vergunning zal worden verstrekt wanneer er geen gevaar bestaat en zal niet worden verstrekt wanneer er een ernstig gevaar bestaat. Als het gaat om een gevaar in mindere mate, dan wordt er in de meeste gevallen besloten om extra voorschriften aan de vergunning te verbinden. Deze toegevoegde voorschriften zijn dan vanzelfsprekend bedoeld om het gevaar te beperken of, indien mogelijk, volledig weg te nemen.

Mag ik het Bibob-advies inzien?

Ja, het is toegestaan om het Bibob-advies als aanvrager in te zien. Wel is het zo dat dit advies vertrouwelijk is. U krijgt het dan ook niet in handen en u mag er geen print van