Kan mijn Wob-verzoek worden geweigerd door de overheid?

U heeft altijd het recht om informatie op te vragen bij de overheid. Dit doet u door het indienen van een Wob-verzoek. De overheidsinstantie waar u dit verzoek naartoe stuurt heeft twee mogelijkheden. Deze kan het betreffende verzoek inwilligen of weigeren.

Wat gebeurt er als er gehoor wordt gegeven aan het verzoek?

Wanneer uw verzoek wordt ingewilligd door de overheidsinstantie, dan zal de informatie waar u om heeft verzocht ter beschikking worden gesteld. Dit kan op diverse wijzen worden gedaan. Het kan zijn dat u een uitnodiging ontvangt om de informatie op een bepaalde locatie te komen inzien, maar het kan ook zijn dat u een uittreksel ontvangt van de inhoud van de gevraagde informatie. U kunt ook een kopie ontvangen van de informatie die u heeft opgevraagd. Het kan hierbij gaan om een kopie van de betreffende documenten, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een geluidsopname.

Wanneer wordt er geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek?

Overheidsinformatie is in principe openbaar, maar er zijn wel uitzonderingen. Het kan dan ook voorkomen dat de overheid uw verzoek tot het beschikbaar stellen van specifieke informatie weigert. Er zijn in principe twee uitzonderingsgronden, namelijk de absolute uitzonderingsgronden en de relatieve uitzonderingsgronden. Er is sprake van een absolute uitzonderingsgrond wanneer het verzoek in de betreffende situatie in alle gevallen zal worden afgewezen. Er is sprake van een relatieve uitzonderingsgrond wanneer er op basis van de betreffende situatie kan worden besloten om de informatie wel of niet beschikbaar te stellen. Wij geven u hier graag meer informatie over.

Hoe zit het met de absolute uitzonderingsgronden?

Als er sprake is van absolute uitzonderingsgronden, dan betekent dit dat de informatie in geen geval met u gedeeld kan worden, waardoor uw verzoek tot het verstrekken van de informatie wordt afgewezen. Wanneer uw verzoek betrekking heeft op gevoelige persoonsgegevens of op vertrouwelijke fabricage- of bedrijfsgegevens waar de overheid weet van heeft, dan zal het verzoek worden afgewezen op basis van de absolute uitzonderingsgronden. Ook wanneer het delen van de informatie een bedreiging zou kunnen vormen voor de veiligheid van de Staat of wanneer het delen van de informatie de eenheid van Koning en ministers zou kunnen schaden zal het verzoek op deze uitzonderingsgronden worden afgewezen. U heeft het recht om bezwaar te maken wanneer uw verzoek wordt afgewezen.

Hoe zit het met de relatieve uitzonderingsgronden?

De overheidsinstantie moet in bepaalde situaties afwegingen maken. Het gaat dan om de afweging tussen het zogenaamde belang van openbaarheid van de informatie en diverse bijzondere belangen. Bij deze bijzondere belangen valt te denken aan de vervolging van strafbare feiten of de opsporing ervan, aan Nederlandse internationale betrekkingen, aan inspectie, toezicht en controle door overheidsinstanties en het voorkomen van zogenaamde onevenredige bevoordeling en benadeling. Op basis van de specifieke situatie zal een beslissing worden genomen. De overheidsinstantie moet dus in deze gevallen zelf de afweging gaan maken. Wanneer wordt besloten dat het bijzondere belang in de specifieke situatie zwaarder weegt dat het belang van het delen van de gevraagde informatie, dan zal uw verzoek worden geweigerd. Ook in dit geval heeft u het recht om tegen deze beslissing bezwaar te maken.